Podmínky přihlášení

Finančně podporována bude výroba a realizace zajímavých (a zároveň jednoduchých) experimentů z fyziky či pomůcek, které poslouží k demonstraci fyzikálních jevů pro potřeby výuky fyziky na ZŠ, SŠ či v zájmových kroužcích zaměřených na fyziku či techniku. Jeden projekt může požadovat maximálně částku 15 tis. Kč na nákup drobného spotřebního materiálu potřebného k realizaci a maximálně 4 tis. Kč na služby. Celkem tedy maximálně 19 tis. Kč. Předpokládáme, že projekty, které budou finančně podpořeny, budou komisionálně vybrány do konce června 2019. Pokud bude Váš projekt vybrán k financování, budete mít na realizaci čas až do listopadu 2019.

Návrhy projektu je nutno podat elektronicky v aplikaci na stránkách soutěže, a to ve formátu *.doc, *.docx či *.pdf (max. 2 strany A4, velikost písma 12). Návrh musí obsahovat:

  1. název projektu,
  2. a) jméno řešitele/seznam členů řešitelského týmu, b) e-mailová adresa všech řešitelů, c) jedná-li se o tým, uveďte jednoho z vás jako korespondenčního řešitele (primárně na něj se budeme obracet s případnými dotazy), d) u každého člena týmu musí být uvedeno, zda se jedná o studenta (uveďte ročník studia (z kolikaletého) ve školním roce podání přihlášky) či vyučujícího (uveďte aprobaci), e) adresa školy, na které řešitel(é) studuje(í), příp. název a adresa kroužku a instituce, ve které se řešitel problému věnuje,
  3. popis, jak projekt přispěje k potřebám výuky fyziky, včetně úvahy, kolika studentů/osob v dané instituci a mimo danou školu se projekt dotkne,
  4. popis realizace projektu (tj. jak bude cíle dosaženo); z popisu by mělo být patrno, že jednotlivec/tým je schopen projekt zrealizovat,
  5. informaci, jestli jde o jednorázový projekt nebo zda by projekt – v případě úspěchu – mohl být rozvíjen i v dalších letech,
  6. rozpočet projektu spolu s podrobným zdůvodněním jednotlivých položek (max. 15 tis. Kč na drobný spotřební materiál a max. 4 tis. Kč na služby, tyto částky nemusí být požadovány v plné výši),
  7. způsob kontroly, jakým se odborná porota může v průběhu řešení přesvědčit, že je projekt realizován podle návrhu.

Aplikaci pro přihlášení naleznete ZDE.